大红鹰葡京会娱乐网址|欢迎您

Jak nakupovat

Slevy a registrace

Registrovany zákazník získává okam?itou slevu 3 % z koncové (eshopové) ceny zbo?í. Registraci je pot?eba udělat p?ed zapo?etím procesu objednávky.

Slevy se zvy?ují dle kumulativní hodnoty nákup? za posledních 36 měsíc? takto: 

10 000 K? sleva 5 %

25 000 K? sleva 7 %

50 000 K? sleva 9 %

75 000 K? sleva 11 %

100 000 K? sleva 13 %

150 000 K? sleva 15 %

200 000 K? sleva 17 %

Po p?ihlá?ení je ji? tato sleva na e-shopu zohledněna. To znamená, ?e ji? vidíte ceny po slevě.  Aktuální vy?i va?í slevy zjistíte v klientském centru.

Dále mohou byt registrovanym zákazník?m zasílány ak?ní nabídky/slevové kupóny. Pokud pou?ijte slevovy kupón, sleva se vám zohlední a? v procesu objednávky.

 

Na zna?ky Littlelife, Lifeventure a Lifesystems je maximální sleva 5 %!

DOSTUPNOST ZBO?í A DODACí LH?TA

Ve?keré zbo?í, které vidíte na e-shopu je skladem. Vyjimkou je zbo?í s dostupností "skladem u prodejce". V tomto p?ípadě se m??e dodací lh?ta o několik dní prodlou?it, o p?esném termínu dodání vás budeme informovat.

Objednané zbo?í expedujeme ka?dy pracovní den. Obchod OUTDOOR OUTLETS v ?í?anech má otev?eno po-pá 10-18, so 9-14, neděle a svátky zav?eno. Objednávky p?ijaté do 10 hodin se sna?íme odeslat ten samy den (platí pro platbu p?es platební bránu a dobírku).

 

MO?NOSTI PLATBY A DOPRAVY

Platba

Zbo?í je mo?né zaplatit p?evodem na ú?et nebo na dobírku p?i p?evzetí. P?evod na ú?et je zdarma, za dobírku ú?tujeme 39 K?. Maximální vy?e dobírky je 19 999 K?. ?íslo ú?tu pro platbu p?evodem je 115-1932000267/0100, variabilní symbol je ?íslo Va?í objednávky. 

Rovně? m??ete zaplatit platební kartou nebo p?evodem p?es zabezpe?enou platební bránu GoPay. gopay_bannery-modre Platba tímto zp?sobem je se slevou 10 K?.

Zasíláme po ?eské republice a na Slovensko. Po dohodě je mo?né zbo?í poslat i do ostatních stát? Evropské unie.

 

Doprava

 

  nejlevnejsi_doruceni1

Nejvyhodněj?í doru?ení na adresu

- slu?ba spole?nosti Zásilkovna fungující na základě vyběru nejvhodněj?ího dopravce pro doru?ení na adresu ve va?em regionu. Kuryr bude vybrán v závislosti na aktuální vytí?enosti a kvalitě danych kuryrních spole?ností (Zásilkovna Expresní kuryr, DPD nebo InTime)

- cena za zásilku je 69 K?

 

Zakladni_dvoubarevna_varianta

?eskou po?tou - Balík do ruky

- Klasicky a nejvíce známy zp?sob doru?ení. Pracovník ?eské po?ty Vám doru?í balík p?ímo ke dve?ím Va?eho domu ?i bytu. Pokud Vás doma nezastihne, nechá ve schránce líste?ek s vyzvou a Vy si zásilku m??ete vyzvednout v následujících dnech na po?tě. Garance doru?ení p?ímo do rukou adresáta je ji? následující pracovní den od podání zásilky

- Cena za zásilku je 99 K?

  

Zasilkovna_logo_obdelnik_zakladni_verze_WEB_300px

Zásilkovna - doru?ení do ?iroké sítě vydejních míst v ?esku a na Slovensku.  O pr?běhu doru?ování dostanete info SMS zprávou nebo e-mailem. Zásilky na dobírku je mo?né na vydejním místě zaplatit v hotovosti nebo kartou.

- Cena za zásilku je 45 K?

 

Logo_pos_315x128_RGB-download-35141 

BusinessParcel
- doru?ení zpravidla následující pracovní den
- sledování zásilky v reálném ?ase
- t?i pokusy o doru?ení u balík? pro soukromé p?íjemce
- slu?ba FlexDeliveryService -  p?íjemci si mohu vybrat z několika mo?ností doru?ení

- Cena za zásilku je 129 K? 

 

OUTDOOR_OUTLETS_full

 

Osobní odběr ?í?any u Prahy      

Osobní odběr v na?í kamenné prodejně OUTDOOR OUTLETS v ?í?anech u Prahy. Prodejna je situována v p?ízemí Obchodního centra Lihovar na adrese Barákova 237, 251 01 ?í?any. Otev?eno po-pá 10-18 hod., so 9-14 hod., ne a svátky zav?eno. Platba na místě mo?ná v hotovosti nebo kartou.

Objednané zbo?í zbo?í zde na vás bude ?ekat 5 pracovních dní. Prosím vy?kejte na potvrzovací e-mail/sms. V Pokud budete pot?ebovat lh?tu k vyzvednutí prodlou?it, prosím napi?te nám, p?ípadně zavolejte (+420 778 480 522). 

Na tomto místě je mo?né osobně ?e?it p?ípadné vratky a reklamace. 

Cena za dopravu a platbu v ?R

zp?sob dopravy cena  dobírka *
?eská po?ta 99 K? 39 K?
GLS 129 K? 39 K?
Nejlevněj?í doru?ení na adresu 69 K? 39 K?
Zásilkovna 45 K? 39 K?
Osobní odběr v OUTDOOR OUTLETS ZDARMA ZDARMA

 

* maximální vy?e dobírky je 19 999 K?

- platba p?evodem / p?es platební bránu (kartou):  ZDARMA / -10 K? 

Flag_of_Slovakia.svg

Slovensko

Doprava

doprava  cena dobírka* 
Doru?ení na adresu ** 4 EUR 2 EUR
Slovenská po?ta 5 EUR 2 EUR
Zásilkovna 2,50 EUR 2 EUR

 

* maximální vy?e dobírky je 700 EUR

** bude vybrán nejvhodněj?í dopravce ve va?em regionu

 

Platba mo?ná na dobírku, p?evodem nebo p?es platební bránu GoPay (kartou nebo p?evodem).

- dobírka 2 EUR/zásilka, p?evodem / p?es platební bránu GoPay: ZDARMA / -0,5 EUR

- platební spojení pro platby v EUR:   FIO Banka 

                                                       2301095751/2010

                                                       IBAN: CZ3420100000002301095751

                                                       BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

SHIPPING TO EUROPE

vlajka EU

Please contact us by email: info@outdoorovybazar.cz

 

Reklamace

P?ípadné reklamace prosím zasílejte na adresu:

OUTDOOR OUTLETS

OC Lihovar

Barákova 237

251 01  ?í?any

Podrobněj?í informace najdete v zálo?ce reklama?ní ?ád.

 

Reklama?ní Asistent / ZPěTNá ZáSILKA

Zasilkovna_logo_obdelnik_zakladni_verze_WEB_300px

 

Nevyhovuje vám velikost? Nelíbí se barva? Chcete zbo?í reklamovat? Ve spolupráci se spole?ností Zásilkovna vám nabízíme mo?nost bezplatného zaslání zbo?í zpět k nám. Princip je jednoduchy: p?ineste zabaleny balí?ek na pobo?ku Zásilkovny (musí se jednat o podací pobo?ku, kterych je naprostá vět?ina), zde sdělte heslo: 95608647. Pracovníci Zásilkovny nalepí na balí?ek ?títek a ode?lou zásilku k nám. P?i podání obdr?íte potvrzení s ?íslem zásilky. Trasovaní balí?ku si m??ete zkontrolovat zde. Dále se ji? o v?e postaráme.  

Prosíme k balí?ku p?ilo?te vyplněné Vzorové odstoupení od kupní smlouvy, p?ípadně reklamacni_list

 

Vrácení zbo?í / odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzav?ena pomocí prost?edk? komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona ?. 89/2012 Sb. ob?anského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zbo?í) bez udání d?vod?, a to do 14 dn? ode dne p?evzetí zbo?í. Nárok vzniká i v p?ípadě, ?e je objednávka u?iněna po internetu a zbo?í je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona v?ak nelze chápat jako mo?nost bezplatného zap?j?ení zbo?í. Kupující v p?ípadě vyu?ití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit ve?kerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud ji? toto není mo?né, bere kupující na vědomí, ?e pokud jím vrácené zbo?í bude nap?. po?kozeno, opot?ebeno ?i ?áste?ně spot?ebováno nebo nebude vráceno v?etně ve?kerého p?íslu?enství (záru?ní list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu v??i kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona ?. 89/2012 Sb. ob?anského zákoníku nárok na náhradu vynalo?enych náklad? spojenych s vrácením zbo?í p?ípadně s uvedením zbo?í do p?vodního stavu. Nárok na úhradu těchto náklad? je prodávající oprávněn jednostranně zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zbo?í.

V p?ípadě, ?e prodávající nep?edal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona ?. 89/2012 Sb. ob?anského zákoníku, m??e kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a ?trnácti dn? ode dne po?átku běhu lh?ty pro odstoupení. Jestli?e v?ak byl kupující pou?en o právu odstoupit od smlouvy v této lh?tě, bě?í ?trnáctidenní lh?ta pro odstoupení ode dne, kdy kupující pou?ení obdr?el.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu p?edá nebo za?le ve 14 denní lh?tě. Kupující nemusí uvádět d?vod, pro ktery od smlouvy odstupuje.

Do 14 dn? od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo p?edat zakoupené zbo?í.

Zbo?í za?lete na adresu:  OUTDOOR OUTLETS, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 ?í?any, nejlépe doporu?eně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu.

Náklady na vrácení zbo?í nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit ?ástku odpovídající ceně zbo?í a zaplacenym náklad?m na jeho dodání bez zbyte?ného odkladu, nejpozději v?ak do 14 dn? od chvíle, kdy mu bylo doru?eno odstoupení od smlouvy, a to stejnym zp?sobem, jakym platbu od kupujícího p?ijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu d?ív, ne? mu je vrácené zbo?í p?edáno. Nabízí-li prodejce v rámci ur?itého zp?sobu dodání zbo?í několik mo?ností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevněj?í z nich.

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

 

大红鹰葡京会娱乐网址