Kamenná prodejna opět otev?ena, po-pá 10-18, so 9-14!. Vrácení zbo?í do 30 dn?. Doprava od 39 K? (Zásilkovna) / 59 K? (doru?ení na adresu)

Obchodní podmínky

obchodní spole?nosti: SUPICH s.r.o.

se sídlem: Tlustého 2258/24, 193 00 Praha - Horní Po?ernice

identifika?ní ?íslo:?04805445?

zapsané v obchodním rejst?íku vedeném , oddíl , vlo?ka:?C 252519 vedená u Městského soudu v Praze?

pro prodej zbo?í prost?ednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sagahu.icu

1. úVODNí USTANOVENí

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen ?obchodní podmínky“) obchodní spole?nosti SUPICH s.r.o. , se sídlem Tlustého 2258/24, 193 00 Praha - Horní Po?ernice , identifika?ní ?íslo: 04805445 , zapsané v obchodním rejst?íku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl , vlo?ka C 252519 (dále jen ?prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ?. 89/2012 Sb., ob?ansky zákoník (dále jen ?ob?ansky zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ?kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ?kupující“) prost?ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetovy obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen ?webová stránka“), a to prost?ednictvím rozhraní webové stránky (dále jen ?webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na p?ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbo?í od prodávajícího, je právnickou osobou ?i osobou, je? jedná p?i objednávání zbo?í v rámci své podnikatelské ?innosti nebo v rámci svého samostatného vykonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je mo?né sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají p?ednost p?ed ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ?eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav?ít v ?eském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek m??e prodávající měnit ?i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dot?ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú?innosti p?edchozího znění obchodních podmínek.

2. u?ivatelsky ú?et

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce m??e kupující p?istupovat do svého u?ivatelského rozhraní. Ze svého u?ivatelského rozhraní m??e kupující provádět objednávání zbo?í (dále jen ?u?ivatelsky ú?et“). V p?ípadě, ?e to webové rozhraní obchodu umo?ňuje, m??e kupující provádět objednávání zbo?í té? bez registrace p?ímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. P?i registraci na webové stránce a p?i objednávání zbo?í je kupující povinen uvádět správně a pravdivě v?echny údaje. údaje uvedené v u?ivatelském ú?tu je kupující p?i jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. údaje uvedené kupujícím v u?ivatelském ú?tu a p?i objednávání zbo?í jsou prodávajícím pova?ovány za správné.

2.3. P?ístup k u?ivatelskému ú?tu je zabezpe?en u?ivatelskym jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml?enlivost ohledně informací nezbytnych k p?ístupu do jeho u?ivatelského ú?tu.

2.4. Kupující není oprávněn umo?nit vyu?ívání u?ivatelského ú?tu t?etím osobám.

2.5. Prodávající m??e zru?it u?ivatelsky ú?et, a to zejména v p?ípadě, kdy kupující sv?j u?ivatelsky ú?et déle ne? nevyu?ívá, ?i v p?ípadě, kdy kupující poru?í své povinnosti z kupní smlouvy (v?etně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, ?e u?ivatelsky ú?et nemusí byt dostupny nep?etr?itě, a to zejména s ohledem na nutnou údr?bu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop?. nutnou údr?bu hardwarového a softwarového vybavení t?etích osob.

3. uzav?ení kupní smlouvy

3.1. Ve?kerá prezentace zbo?í umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu ohledně tohoto zbo?í. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob?anského zákoníku se nepou?ije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zbo?í, a to v?etně uvedení cen jednotlivého zbo?í. Ceny zbo?í jsou uvedeny v?etně daně z p?idané hodnoty a v?ech souvisejících poplatk?. Ceny zbo?í z?stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena mo?nost prodávajícího uzav?ít kupní smlouvu za individuálně sjednanych podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojenych s balením a dodáním zbo?í. Informace o nákladech spojenych s balením a dodáním zbo?í uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v p?ípadech, kdy je zbo?í doru?ováno v rámci území ?eské republiky.

3.4. Pro objednání zbo?í vyplní kupující objednávkovy formulá? ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkovy formulá? obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zbo?í (objednávané zbo?í ?vlo?í“ kupující do elektronického nákupního ko?íku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. zp?sobu úhrady kupní ceny zbo?í, údaje o po?adovaném zp?sobu doru?ení objednávaného zbo?í a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojenych s dodáním zbo?í (dále spole?ně jen jako ?objednávka“).

3.5. P?ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umo?něno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vlo?il, a to i s ohledem na mo?nost kupujícího zji??ovat a opravovat chyby vzniklé p?i zadávání dat do objednávky. Objednávku ode?le kupující prodávajícímu kliknutím na tla?ítko ? “. údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím pova?ovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se pova?uje za takovy úkon kupujícího, ktery nepochybnym zp?sobem identifikuje objednávané zbo?í, kupní cenu, osobu kupujícího, zp?sob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závaznym návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění v?ech povinnych údaj? v objednávkovém formulá?i, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, ?e se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdr?ení objednávky toto obdr?ení kupujícímu potvrdí elektronickou po?tou, a to na adresu elektronické po?ty kupujícího uvedenou v u?ivatelském rozhraní ?i v objednávce (dále jen ?elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je v?dy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (mno?ství zbo?í, vy?e kupní ceny, p?edpokládané náklady na dopravu) po?ádat kupujícího o dodate?né potvrzení objednávky (nap?íklad písemně ?i telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dn?.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru?ením p?ijetí objednávky (akceptací), je? je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou po?tou, a to na adresu elektronické po?ty kupujícího.

3.11. V p?ípadě, ?e některy z po?adavk? uvedenych v objednávce nem??e prodávající splnit, za?le kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením mo?nych variant objednávky a vy?ádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se pova?uje za novy návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém p?ípadě uzav?ena a? akceptací kupujícího prost?ednictvím elektronické po?ty.

3.13. Kupující souhlasí s pou?itím komunika?ních prost?edk? na dálku p?i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p?i pou?ití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy (náklady na internetové p?ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, p?i?em? tyto náklady se neli?í od základní sazby.

4. cena zbo?í a Platební podmínky

4.1. Cenu zbo?í a p?ípadné náklady spojené s dodáním zbo?í dle kupní smlouvy m??e kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp?soby:

 • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
 • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě ur?eném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3. bezhotovostně p?evodem na ú?et prodávajícího ?. , vedeny u spole?nosti (dále jen ?ú?et prodávajícího“);
 • 4.1.4. bezhotovostně prost?ednictvím platebního systému;
 • 4.1.5. bezhotovostně platební kartou;
 • 4.1.6. prost?ednictvím úvěru poskytnutého t?etí osobou.

4.2. Spole?ně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zbo?í ve smluvené vy?i. Není-li uvedeno vyslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zbo?í.

4.3. Prodávající nepo?aduje od kupujícího zálohu ?i jinou obdobnou platbu. Tímto není dot?eno ustanovení ?l. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zbo?í p?edem.

4.4. V p?ípadě platby v hotovosti ?i v p?ípadě platby na dobírku je kupní cena splatná p?i p?evzetí zbo?í. V p?ípadě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dn? od uzav?ení kupní smlouvy.

4.5. V p?ípadě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zbo?í spole?ně s uvedením variabilního symbolu platby. V p?ípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okam?ikem p?ipsání p?íslu?né ?ástky na ú?et prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v p?ípadě, ?e ze strany kupujícího nedojde k dodate?nému potvrzení objednávky (?l. 3.6), po?adovat uhrazení celé kupní ceny je?tě p?ed odesláním zbo?í kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ob?anského zákoníku se nepou?ije.

4.7. P?ípadné slevy z ceny zbo?í poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznymi právními p?edpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděnych na základě kupní smlouvy kupujícímu daňovy doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z p?idané hodnoty. Daňovy doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zbo?í a za?le jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, ?e dle ustanovení § 1837 ob?anského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zbo?í, jeho? cena závisí na vychylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li prodávajícího a k němu? m??e dojít během lh?ty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2. o dodání alkoholickych nápoj?, je? mohou byt dodány a? po uplynutí t?iceti dn? a jejich? cena závisí na vychylkách finan?ního trhu nezávislych na v?li prodávajícího,
 • 5.1.3. o dodávce zbo?í, které bylo upraveno podle p?ání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4. o dodávce zbo?í, které podléhá rychlé zkáze, jako? i zbo?í, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jinym zbo?ím,
 • 5.1.5. o dodávce zbo?í v uzav?eném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienickych d?vod? jej není mo?né vrátit,
 • 5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo po?íta?ového programu, pokud poru?il jejich p?vodní obal,
 • 5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo ?asopis?,
 • 5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosi?i a byl dodán s p?edchozím vyslovnym souhlasem kupujícího p?ed uplynutím lh?ty pro odstoupení od smlouvy a prodávající p?ed uzav?ením smlouvy sdělil kupujícímu, ?e v takovém p?ípadě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o p?ípad uvedeny v ?l. 5.1 ?i o jiny p?ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zbo?í, p?i?em? v p?ípadě, ?e p?edmětem kupní smlouvy je několik druh? zbo?í nebo dodání několika ?ástí, bě?í tato lh?ta ode dne p?evzetí poslední dodávky zbo?í. Odstoupení od kupní smlouvy musí byt prodávajícímu odesláno ve lh?tě uvedené v p?edchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující vyu?it vzorovy formulá? poskytovany prodávajícím, jen? tvo?í p?ílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy m??e kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doru?ování odstoupení od smlouvy platí ustanovení ?l. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V p?ípadě odstoupení od kupní smlouvy dle ?l. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od po?átku ru?í. Zbo?í musí byt prodávajícímu vráceno do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zbo?í prodávajícímu, a to i v tom p?ípadě, kdy zbo?í nem??e byt vráceno pro svou povahu obvyklou po?tovní cestou.

5.5. V p?ípadě odstoupení od smlouvy dle ?l. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peně?ní prost?edky p?ijaté od kupujícího do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejnym zp?sobem, jakym je prodávající od kupujícího p?ijal. Prodávající je takté? oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím ji? p?i vrácení zbo?í kupujícím ?i jinym zp?sobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dal?í náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit p?ijaté peně?ní prost?edky kupujícímu d?íve, ne? mu kupující zbo?í vrátí nebo proká?e, ?e zbo?í prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu ?kody vzniklé na zbo?í je prodávající oprávněn jednostranně zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby p?evzetí zbo?í kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém p?ípadě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyte?ného odkladu, a to bezhotovostně na ú?et ur?eny kupujícím.

5.8. Je-li spole?ně se zbo?ím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzav?ena s rozvazovací podmínkou, ?e dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbyvá darovací smlouva ohledně takového dárku ú?innosti a kupující je povinen spolu se zbo?ím prodávajícímu vrátit i poskytnuty dárek.

6. p?eprava a dodání zbo?í

6.1. V p?ípadě, ?e je zp?sob dopravy smluven na základě zvlá?tního po?adavku kupujícího, nese kupující riziko a p?ípadné dodate?né náklady spojené s tímto zp?sobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zbo?í na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p?evzít zbo?í p?i dodání.

6.3. V p?ípadě, ?e je z d?vod? na straně kupujícího nutno zbo?í doru?ovat opakovaně nebo jinym zp?sobem, ne? bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanym doru?ováním zbo?í, resp. náklady spojené s jinym zp?sobem doru?ení.

6.4. P?i p?evzetí zbo?í od p?epravce je kupující povinen zkontrolovat neporu?enost obal? zbo?í a v p?ípadě jakychkoliv závad toto neprodleně oznámit p?epravci. V p?ípadě shledání poru?ení obalu svěd?ícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p?epravce p?evzít.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se ?ídí p?íslu?nymi obecně závaznymi p?edpisy (zejména ustanoveními § 1914 a? 1925, § 2099 a? 2117 a § 2161 a? 2174 ob?anského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, ?e zbo?í p?i p?evzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, ?e v době, kdy kupující zbo?í p?evzal:

 • 7.2.1. má zbo?í vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo vyrobce popsal nebo které kupující o?ekával s ohledem na povahu zbo?í a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zbo?í hodí k ú?elu, ktery pro jeho pou?ití prodávající uvádí nebo ke kterému se zbo?í tohoto druhu obvykle pou?ívá,
 • 7.2.3. zbo?í odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p?edloze, byla-li jakost nebo provedení ur?eno podle smluveného vzorku nebo p?edlohy,
 • 7.2.4. je zbo?í v odpovídajícím mno?ství, mí?e nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zbo?í vyhovuje po?adavk?m právních p?edpis?.

7.3. Ustanovení uvedená v ?l. 7.2 obchodních podmínek se nepou?ijí u zbo?í prodávaného za ni??í cenu na vadu, pro kterou byla ni??í cena ujednána, na opot?ebení zbo?í zp?sobené jeho obvyklym u?íváním, u pou?itého zbo?í na vadu odpovídající mí?e pou?ívání nebo opot?ebení, kterou zbo?í mělo p?i p?evzetí kupujícím, nebo vyplyvá-li to z povahy zbo?í.

7.4. Projeví-li se vada v pr?běhu ?esti měsíc? od p?evzetí, má se za to, ?e zbo?í bylo vadné ji? p?i p?evzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v ní? je p?ijetí reklamace mo?né s ohledem na sortiment prodávaného zbo?í, p?ípadně i v sídle nebo místě podnikání. Za okam?ik uplatnění reklamace se pova?uje okam?ik, kdy prodávající obdr?el od kupujícího reklamované zbo?í.

7.6. Dal?í práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady m??e upravit reklama?ní ?ád prodávajícího.

8. dal?í práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabyvá vlastnictví ke zbo?í zaplacením celé kupní ceny zbo?í

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ?ádnymi kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob?anského zákoníku.

8.3.?K mimosoudnímu ?e?ení spot?ebitelskych spor? z kupní smlouvy je p?íslu?ná ?eská obchodní inspekce, se sídlem ?těpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I?: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zbo?í na základě ?ivnostenského oprávnění. ?ivnostenskou kontrolu provádí v rámci své p?sobnosti p?íslu?ny ?ivnostensky ú?ad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj? vykonává ú?ad pro ochranu osobních údaj?. ?eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodr?ováním zákona ?. 634/1992 Sb., o ochraně spot?ebitele, ve znění pozděj?ích p?edpis?.

8.5. Kupující tímto p?ebírá na sebe nebezpe?í změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob?anského zákoníku.

9. ochrana osobních údaj?

9.1. Ochrana osobních údaj? kupujícího, ktery je fyzickou osobou, je poskytována zákonem ?. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj?, ve znění pozděj?ích p?edpis?.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svych osobních údaj?: jméno a p?íjmení, adresa bydli?tě, identifika?ní ?íslo, daňové identifika?ní ?íslo, adresa elektronické po?ty, telefonní ?íslo a (dále spole?ně v?e jen jako ?osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj? prodávajícím, a to pro ú?ely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú?ely vedení u?ivatelského ú?tu. Nezvolí-li kupující jinou mo?nost, souhlasí se zpracováním osobních údaj? prodávajícím také pro ú?ely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údaj? v celém rozsahu dle tohoto ?lánku není podmínkou, která by sama o sobě znemo?ňovala uzav?ení kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, ?e je povinen své osobní údaje (p?i registraci, ve svém u?ivatelském ú?tu, p?i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a ?e je povinen bez zbyte?ného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svych osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údaj? kupujícího m??e prodávající pově?it t?etí osobu, jako?to zpracovatele. Kromě osob dopravujících zbo?í nebudou osobní údaje prodávajícím bez p?edchozího souhlasu kupujícího p?edávány t?etím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur?itou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanym zp?sobem nebo v ti?těné podobě neautomatizovanym zp?sobem.

9.7. Kupující potvrzuje, ?e poskytnuté osobní údaje jsou p?esné a ?e byl pou?en o tom, ?e se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj?.

9.8. V p?ípadě, ?e by se kupující domníval, ?e prodávající nebo zpracovatel (?l. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaj?, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ?ivota kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep?esné s ohledem na ú?el jejich zpracování, m??e:

 • 9.8.1. po?ádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2. po?adovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vznikly stav.

9.9. Po?ádá-li kupující o informaci o zpracování svych osobních údaj?, je mu prodávající povinen tuto informaci p?edat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle p?edchozí věty po?adovat p?imě?enou úhradu nep?evy?ující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.?"Provozovatel je oprávněn p?edávat osobní údaje zákazník? v?rozsahu e-mailovych adres, pou?itych v?rámci nákup? na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za ú?elem generování a zasílání dotazník? spokojenosti s?nákupem v?rámci programu Ově?eno zákazníky, do něho? je ná? internetovy obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je v??i na?í spole?nosti v?postavení zpracovatele osobních údaj? ve smyslu § 6 zák. ?. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj?. Zasílání e-mailovych adres se tyká v?ech zákazník?, kte?í nevyjád?ili sv?j nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. ?. 480/2004 Sb. o některych slu?bách informa?ní spole?nosti, a je prováděno po ka?dém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn p?edanou e-mailovou adresu pou?ít vyhradně za ú?elem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ově?eno zákazníky dostupnych na adrese?https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.?Provozovatel portálu Heureka.cz p?edané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je na?e spole?nost za?azena do programu ově?eno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjád?í sv?j nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení v??i na?í spole?nosti nebo p?ímo v??i provozovateli portálu Heureka.cz k??emu? je mu poskytnuta mo?nost v?ka?dém jednotlivém dotazníku.“

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbo?ím, slu?bami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po?íta?. V p?ípadě, ?e je nákup na webové stránce mo?né provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, ani? by docházelo k ukládání tzv. cookies na po?íta? kupujícího, m??e kupující souhlas podle p?edchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doru?ování

11.1. Oznámení tykající se vztah? prodávajícího a kupujícího, zejména tykající odstoupení od kupní smlouvy, musí byt doru?ena po?tou formou doporu?eného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doru?ují na p?íslu?nou kontaktní adresu druhé strany a pova?ují se za doru?ené a ú?inné okam?ikem jejich dodání prost?ednictvím po?ty, s vyjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy u?iněného kupujícím, kdy je odstoupení ú?inné, pokud je oznámení kupujícím ve lh?tě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doru?ené se pova?uje i oznámení, jeho? p?evzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úlo?ní době, nebo které se vrátilo jako nedoru?itelné.

11.3. Smluvní strany m??ou bě?nou korespondenci vzájemně doru?ovat prost?ednictvím elektronické po?ty, a to na adresu elektronické po?ty uvedenou v u?ivatelském ú?tu kupujícího ?i uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. Závěre?ná ustanovení

12.1. Pokud vztah zalo?eny kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani?ní) prvek, pak strany sjednávají, ?e vztah se ?ídí ?eskym právem. Tímto nejsou dot?ena práva spot?ebitele vyplyvající z obecně závaznych právních p?edpis?.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú?inné, nebo se takovym stane, namísto neplatnych ustanovení nastoupí ustanovení, jeho? smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p?ibli?uje. Neplatností nebo neú?inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy ?i obchodních podmínek vy?adují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva v?etně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není p?ístupná.

12.4. P?ílohu obchodních podmínek tvo?í Vzorové odstoupení od kupní smlouvy?pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: OUTDOOR OUTLETS, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 ?í?any, email: info@outdoorovybazar.cz

Tento web pou?ívá soubory cookie. Dal?ím procházením tohoto webu vyjad?ujete souhlas s jejich pou?íváním.
大红鹰葡京会娱乐网址