Ochrana osobních údaj?

Podmínky ochrany osobních údaj?

?

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údaj? podle ?l. 4 bod 7 na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzickych osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj? a o volném pohybu těchto údaj? (dále jen: ?GDPR”) je SUPICH s.r.o, I? 04805445 se sídlem Tlustého 2258/24, 193 00 Praha (dále jen: ?správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

? ? ? ?adresa: OC Lihovar, OUTDOOR OUTLETS, Barákova 237, 251 01 ?í?any?

? ? ? ?e-mail: info@outdoorovybazar.cz

? ? ? ?telefon:?+420 778 480 522

 1. Osobními údaji se rozumí ve?keré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze p?ímo ?i nep?ímo identifikovat, zejména odkazem na ur?ity identifikátor, nap?íklad jméno, identifika?ní ?íslo, loka?ní údaje, sí?ovy identifikátor nebo na jeden ?i více zvlá?tních prvk? fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spole?enské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pově?ence pro ochranu osobních údaj?.?

?

II.

Zdroje a kategorie zpracovávanych osobních údaj?

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Va?í objednávky.
 2. Správce zpracovává Va?e identifika?ní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

?

III.

Zákonny d?vod a ú?el zpracování osobních údaj?

 1. Zákonnym d?vodem zpracování osobních údaj? je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a?správcem podle ?l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněny zájem správce na poskytování p?ímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletter?) podle ?l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Vá? souhlas se zpracováním pro ú?ely poskytování p?ímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletter?) podle ?l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona ?. 480/2004 Sb., o některych slu?bách informa?ní spole?nosti v?p?ípadě, ?e nedo?lo k?objednávce zbo?í nebo slu?by.
 1. ú?elem zpracování osobních údaj? je
 • vy?ízení Va?í objednávky a vykon práv a povinností vyplyvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; p?i objednávce jsou vy?adovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspě?né vy?ízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údaj? je nutnym po?adavkem pro uzav?ení a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údaj? není mo?né smlouvu uzav?ít ?i jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a ?inění dal?ích marketingovych aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k?automatickému individuálnímu rozhodování ve?smyslu ?l. 22 GDPR. S?takovym zpracováním jste poskytl/a sv?j vyslovny souhlas.

?

IV.

Doba uchovávání údaj?

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k vykonu práv a povinností vyplyvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nárok? z těchto smluvních vztah? (po dobu 15 let od ukon?ení smluvního vztahu).
 • po dobu, ne? je odvolán souhlas se zpracováním osobních údaj? pro ú?ely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údaj? správce osobní údaje vyma?e.

?

V.

P?íjemci osobních údaj? (subdodavatelé správce)

 1. P?íjemci osobních údaj? jsou osoby
 • podílející se na dodání zbo?í / slu?eb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zaji??ující slu?by provozování e-shopu (Shoptet) a dal?í slu?by v?souvislosti s?provozováním e-shopu,
 • zaji??ující marketingové slu?by.
 1. Správce má v úmyslu p?edat osobní údaje do t?etí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. P?íjemci osobních údaj? ve t?etích zemích jsou poskytovatelé mailingovych slu?eb / cloudovych slu?eb.

?

VI.

Va?e práva

 1. Za podmínek stanovenych v?GDPR máte
 • právo na p?ístup ke svym osobním údaj?m dle ?l. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údaj? dle ?l. 16 GDPR, pop?ípadě omezení zpracování dle ?l. 18 GDPR.
 • právo na vymaz osobních údaj? dle ?l. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle ?l. 21 GDPR a
 • právo na p?enositelnost údaj? dle ?l. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedeny v??l. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stí?nost u ú?adu pro ochranu osobních údaj? v p?ípadě, ?e se domníváte, ?e bylo poru?eno Va?í právo na ochranu osobních údaj?.

?

VII.

Podmínky zabezpe?ení osobních údaj?

 1. Správce prohla?uje, ?e p?ijal ve?kerá vhodná technická a organiza?ní opat?ení k?zabezpe?ení osobních údaj?.
 2. Správce p?ijal technická opat?ení k?zabezpe?ení datovych úlo?i?? a úlo?i?? osobních údaj? v?listinné podobě.
 3. Správce prohla?uje, ?e k?osobním údaj?m mají p?ístup pouze jím pově?ené osoby.

?

VIII.

Závěre?ná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formulá?e potvrzujete, ?e jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údaj? a ?e je v celém rozsahu p?ijímáte.
 2. S?těmito podmínkami souhlasíte za?krtnutím souhlasu prost?ednictvím internetového formulá?e. Za?krtnutím souhlasu potvrzujete, ?e jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údaj? a ?e je v celém rozsahu p?ijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údaj? zve?ejní na svych internetovych stránkách a zároveň Vám za?le novou verzi těchto podmínek Va?i e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

?

Tyto podmínky nabyvají ú?innosti dnem 25.5.2018.

?

?

Tento web pou?ívá soubory cookie. Dal?ím procházením tohoto webu vyjad?ujete souhlas s jejich pou?íváním.
大红鹰葡京会娱乐网址