Odstoupení od smlouvy

Vrácení zbo?í / odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzav?ena pomocí prost?edk? komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona ?. 89/2012 Sb. ob?anského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zbo?í) bez udání d?vod?, a to do 14 dn? ode dne p?evzetí zbo?í. Nárok vzniká i v p?ípadě, ?e je objednávka u?iněna po internetu a zbo?í je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona v?ak nelze chápat jako mo?nost bezplatného zap?j?ení zbo?í. Kupující v p?ípadě vyu?ití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit ve?kerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud ji? toto není mo?né, bere kupující na vědomí, ?e pokud jím vrácené zbo?í bude nap?. po?kozeno, opot?ebeno ?i ?áste?ně spot?ebováno nebo nebude vráceno v?etně ve?kerého p?íslu?enství (záru?ní list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu v??i kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona ?. 89/2012 Sb. ob?anského zákoníku nárok na náhradu vynalo?enych náklad? spojenych s vrácením zbo?í p?ípadně s uvedením zbo?í do p?vodního stavu. Nárok na úhradu těchto náklad? je prodávající oprávněn jednostranně zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zbo?í.

V p?ípadě, ?e prodávající nep?edal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona ?. 89/2012 Sb. ob?anského zákoníku, m??e kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a ?trnácti dn? ode dne po?átku běhu lh?ty pro odstoupení. Jestli?e v?ak byl kupující pou?en o právu odstoupit od smlouvy v této lh?tě, bě?í ?trnáctidenní lh?ta pro odstoupení ode dne, kdy kupující pou?ení obdr?el.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu p?edá nebo za?le ve 14 denní lh?tě. Kupující nemusí uvádět d?vod, pro ktery od smlouvy odstupuje.

Do 14 dn? od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo p?edat zakoupené zbo?í.

Zbo?í za?lete na adresu:  OUTDOOR OUTLETS, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 ?í?any, nejlépe doporu?eně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu.

Náklady na vrácení zbo?í nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit ?ástku odpovídající ceně zbo?í a zaplacenym náklad?m na jeho dodání bez zbyte?ného odkladu, nejpozději v?ak do 14 dn? od chvíle, kdy mu bylo doru?eno odstoupení od smlouvy, a to stejnym zp?sobem, jakym platbu od kupujícího p?ijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu d?ív, ne? mu je vrácené zbo?í p?edáno. Nabízí-li prodejce v rámci ur?itého zp?sobu dodání zbo?í několik mo?ností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevněj?í z nich.

P?i odstoupení od smlouvy prosím postupujte podle pokyn? zde: http://www.sagahu.icu/vraceni-zbozi-a-reklamace/

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

 

 

 

Tento web pou?ívá soubory cookie. Dal?ím procházením tohoto webu vyjad?ujete souhlas s jejich pou?íváním.
大红鹰葡京会娱乐网址