Reklama?ní ?ád

REKLAMA?Ní ?áD

Tento reklama?ní ?ád se vztahuje na reklamaci zbo?í zakoupeného prost?ednictvím internetového obchodu www.sagahu.icu. Tento reklama?ní ?ád vychází ze V?eobecnych obchodních podmínek pro nákup zbo?í prost?ednictvím internetového obchodu www.sagahu.icu. Tento reklama?ní ?ád nabyvá ú?innosti dne 1. 1. 2015.

Nároky z vadného plnění a záruka za jakost

Pokud má p?evzaté zbo?í nedostatky nebo nemá oprávněně o?ekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně o?ekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému ú?elu, není kompletní, neodpovídá jeho mno?ství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jinym zákonnym smluvním nebo p?edsmluvním parametr?m, jedná se o vady zbo?í, za které prodávající odpovídá.

Kupující m??e u prodávajícího uplatnit nejpozději do 12 měsíc? (do 24 měsíc? u nového zbo?í) od p?evzetí zbo?í podle svého po?adavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na p?imě?enou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbyte?ného odkladu), lze uplatnit po?adavek na dodání nové věci bez vad nebo nové sou?ásti bez vad, tyká-li se vada pouze této sou?ásti.

Není-li oprava nebo vyměna zbo?í mo?ná, na základě odstoupení od smlouvy m??e kupující po?adovat vrácení kupní ceny v plné vy?i.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud proká?e, ?e kupující p?ed p?evzetím o vadě zbo?í věděl nebo ji sám zp?sobil, a to zejména tím, ?e zbo?í bylo pou?íváno k jinému ne? obvyklému nebo prodávajícím stanovenému ú?elu. Prodávající rovně? neodpovídá za vady vzniklé v d?sledku bě?ného opot?ebení.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po p?evzetí zbo?í v 12 měsí?ní záru?ní době (24 měsí?ní u nového zbo?í). V této lh?tě m??e kupující uplatnit reklamaci a podle své volby po?adovat u vady, která znamená podstatné poru?ení smlouvy:

-          bezplatné odstranění vady opravou,

-          p?imě?enou slevou z kupní ceny,

-          vrácením kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové poru?ení smlouvy, o něm? strana poru?ující smlouvu ji? p?i uzav?ení smlouvy musela vědět, ?e by druhá strana smlouvu neuzav?ela, pokud by toto poru?ení p?edvídala.

U vady, která znamená nepodstatné poru?ení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo p?imě?enou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zbo?í vět?í po?et vad, m??e kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, vyměnu zbo?í nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v d?sledku bě?ného opot?ebení nebo nedodr?ení návodu k pou?ití.

 

Postup pro provedení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbyte?ného odkladu od jejího zji?tění. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na adrese OUTDOOR OUTLETS, OC Lihovar, Barákova 237, 251 01 ?í?any, tel. 778 480 522. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a po?adavek na zp?sob vy?ízení reklamace. Vzorovy formulá? pro provedení reklamace naleznete zde: reklamacni_list. Reklamované zbo?í kupující ode?le (nejlépe doporu?eně) na vy?e uvedenou adresu nebo osobně p?edá v otevírací době pobo?ky (po-pá 9-19 hod., so 9-16 hod.).

Nezvolí- li si kupující své právo z podstatného poru?ení smlouvy v?as, má práva jako p?i nepodstatném poru?ení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zbo?í u prodávajícího. Lh?ta pro vy?ízení reklamace bě?í ode dne p?edání/doru?ení zbo?í, které je p?edmětem reklamace prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do t?í pracovních dn? rozhodnout o reklamaci, p?ípadně o tom, ?e je k rozhodnutí pot?ebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lh?tě sdělí. Reklamaci vady, v?etně odstranění vady prodávající vy?ídí bez zbyte?ného odkladu, nejpozději do 30 dn? od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na del?í lh?tě. Po uplynutí této lh?ty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné poru?ení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, m??e kupující po?adovat p?imě?enou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záru?ní doba se prodlu?uje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vy?ízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k vyměně zbo?í nebo jeho ?ásti, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by ?lo o koupi nového zbo?í nebo jeho ?ásti.

Není-li umo?něno sledovat stav vy?ízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vy?ízení reklamace kupujícího informovat prost?ednictvím e-mailu.

U oprávněné reklamace nále?í kupujícímu náhrada ú?elně vynalo?enych náklad?.

 

reklamacni_list

 

Podrobné instrukce k uplatnění reklamace naleznete zde.

Tento web pou?ívá soubory cookie. Dal?ím procházením tohoto webu vyjad?ujete souhlas s jejich pou?íváním.
大红鹰葡京会娱乐网址