Nikwax

Webová stránka zna?ky: Nikwax
 

O Nikwaxu

?

?

Voda na materiálu o?et?eném Nikwax se srá?í do kapi?ek, ?ím? se minimalizuje kontaktní plocha mezi vodou a materiálem.

?

Pokud se zvy?uje tlak, jako nap?íklad p?i dopadání?
de?tě na vrchní vrstvu materiálu, naru?í se kapkám sice jejich struktura, ale nemusejí se je?tě dostat do látky.

?

Voděodolné látky zamezují kontaktu s vodou, která se hromadí na jejich povrchu.

?

Z jakych jednotlivych látek se skládá Nikwax a jak funguje?

P?ed pětadvaceti lety vyvinul a patentoval Nick Brown, zakladatel Nikwax, vodoodpudivy elastomer Nikwax TX.10i.?
Elastomer TX.10i se pou?ívá na EVA, stejném materiálu, ktery je pou?íván na vyrobu pru?nych podrá?ek bot. U tohoto patentu se jedná o modifikaci molekulární struktury o Ocokerit (zemní vosk), ktery je typicky svou k?ehkostí. Tato změna zp?sobila posílení molekuly, která se chová velmi elasticky a pru?ně. Polymer TX.10i je aktivní hlavní slo?kou ve v?ech Nikwax vyrobcích, které se pou?ívají na obuv a textil. Toto je technologie, která dává na?im vyrobk?m vysokou funk?nost. P?i o?et?ení Nikwax je textilní a ko?ená struktura látky obalena vrstvou molekul vodoodpudivé a elastické TX.10i. Tyto molekuly se vá?í na v?e, co absorbuje vodu, a zároveň zanechávají prostor mezi jednotlivymi vlákny volny a prody?ny. Nikwax impregnace se pohybuje a ohybá zároveň s textilními a ko?enymi vlákny. Proto je Nikwax impregnace funk?ní i po několika vypráních a neztrácí nic na své funk?nosti narozdíl od jinych srovnatelnych vyrobk?, které musejí byt aplikovány po ka?dém praní.

Elastomer TX.10i umo?ňuje textilu vět?í zátě?. I p?i ?pinění textilu, kdy se ?pínou obalují jednotlivá vlákna a tím zaniká prody?ny prostor, je zachována lep?í rozpínavost. Impregnace dále zaji??uje, ?e jsou vlákna látky pota?ena elastickym polymerem, a tím je zlep?ena jejich pru?nost. Tím je mo?né vlákna ohybat a? do ur?itého bodu a opět bez po?kození vrátit?
do p?vodního stavu. O?et?ená vlákna je mo?né více zatě?ovat, ani? dochází k jejich trvalé deformaci.

?

Co znamená dvoustupňové pou?ití?

Dvoustupňové pou?ití s Nikwax vyrobky?znamená nejd?íve?d?kladné o?i?tění a pak správnou impregnaci, pro obnovení vyrobcem udanych vlastností u oděv?, obuvi a vybavení, p?ípadně jejich zlep?ení. Pou?ití na?ich ?istících a impregna?ních vyrobk? je jednoduché rozli?it: zeleny uzávěr je pro ?i?tění a fialovy pro impregnaci.?

Zelená pro ?i?tění

Vyvoj
Prvním krokem v na?em konceptu je provést o?i?tění - nezále?í na tom, zda se jedná o oděvy, obuv nebo vybavení. Je d?le?ité odstranit v?echen prach, ?pínu, staré prací prost?edky atd., proto?e v?echny vodoodolné oděvy, obuv a vybavení fungují lépe ?isté.

Na?e ?istící prost?edky odstraňují v?echny staré zbytky pracích prost?edk?. Zbytky pracích prost?edk? absorbují vodu a tím po?kozují voděodolnou vrstvu (DWR).

Na?e ?istící prost?edky na obuv se naná?ejí houbi?kou a d?kladně odstraňují starou ?pínu, skvrny atd. ze v?ech druh? obuvi (pro volny ?as, sport, golf, běh) a obnovují jejich vzhled, ani? by tím naru?ily voděodolnost. ?pína a prach by ?asem naru?ily voděodolnost. Pravidelné ?i?tění pom??e k udr?ení voděodolnosti.

V?dy pou?ívejte na?e vyrobky Nikwax "zelené pro ?i?tění" a "fialové pro impregnaci".

?

Fialová pro impregnaci

Vyvoj
Druhym krokem správného o?et?ení oděv?, obuvi a ostatního vybavení je impregnace.

V?echny na?e vyrobky ochraňují dlouhodobě oděvy, obuv a vybavení p?ed de?těm a zaji??ují, ?e z?stanete Vy, Va?e nohy a Va?e vybavení p?i de?tivém po?así v suchu.

P?i o?et?ení vyrobky Nikwax je zachována prody?nost Va?ich oděv? a obuvi; zamezuje pronikání vlhkosti do Va?ich oděv? a transportuje ji na povrch materiálu.Tím se zachovává správná teplota těla.?

?

?

Na?e ?istící vyrobky v aplikaci s pumpi?kou a ur?ené pro praní na oděvy a vybavení nezanechávají ?ádné zbytky, které by naru?ovaly voděodolnost.

Na?e impregna?ní?vyrobky na obuv v aplikaci s houbi?kou a s pumpi?kou se mohou pou?ívat na ko?enou a textilní obuv, ?ím??zlep?íte?nebo obnovíte voděodolnost pou?itého materiálu.

Pro dosa?ení a zlep?ení voděodolnosti by se měly oděvy, obuv a vybavení ?istit pravidelně za pomocí vyrobk? Nikwax.

?

Jednoduchy test pro p?ezkou?ení voděodolnosti

Dobrym testem pro ve?keré vodoodpudivé oděvy, obuv a vybavení je zjistit,?zda voda na povrchu tvo?í kapi?ky. Pokud kapi?ky tvo?í, pak ?jsou oděvy, obuv a vybavení vodoodpudivé. Pokud se kapi?ky netvo?í, m??ete si byt jisti, ?e se voda nasáká do vrchní vrstvy materiálu, p?i?em? m??ete vidět tmav?í skvrny vzniklé nasáknutím vody. Pak je vhodné?oděvy, obuv a vybavení o?et?it pomocí Nikwax.

Oděvy

?

dsd ?
Látka o?et?ená pomocí Nikwax - voda vytvá?í kapi?ky.?
Za de?tivého po?así jste v suchu a teple.
?

?

?

O?et?ení oděv?

Vyrobky Nikwax na bázi vody obsahují elastické vodoodpudivé polymery, které jsou vysoce elastické a mají schopnost spojit se s textilií nebo k??í. Aktivní ?ástice jsou transportovány pomocí vody do těch ?ástí textilu a k??e, které nasákají vodu, namísto aby z?staly pouze na povrchu materiálu. Aktivní látky se navá?í p?ímo na jednotlivá vlákna tak, ?e mezi nimi m??e procházet vzduch, ov?em ne molekuly vody. Díky flexibilitě polymer? proniknou aktivní látky p?ímo do materiálu a tím je zaru?ena dlouhodobá impregnace. Aplikace impregnace na textil nemění p?vodní vzhled a funk?ní vlastnosti. Nikwax prost?edky jsou na bázi vody, p?átelské pro ?ivotní prost?edí a neho?lavé. Neobsahují ?ádny fluorid uhli?ity. Jsou ideální na v?echny bě?né oděvy, vysoce funk?ní oděvy, fleece nebo ko?ené bundy.

?

O?et?ení?vhodné pro vodoodpudivé / prody?né oděvy

P?i vyrobě vodoodpudivych / prody?nych oděv? a vybavení se na povrch naná?í trvale voděodolná vrstva (DWR). Vrstva DWR zaji???uje srá?ení vody do kapek. Tento efekt maximalizuje prody?nost p?i minimální kondenzaci. P?esto DRW nevydr?í nav?dy. Pro obnovení a vylep?ení funk?nosti oděv? a vybavení vyperte oble?ení v Nikwax?Tech Wash?a v p?ípadě pot?eby aplikujte impregnaci Nikwax?TX. Direct. Ideální na oděvy z Gore-Tex?, SympaTex?, Entrant?, Ultrex?, TriplePoint?.

O?et?ení vhodné pro fleece a oděvy se syntetickou pod?ívkou

I kdy? synteticky pod?ité oděvy nebo fleece nasákají málo vody, umí jí ulo?it?velké mno?ství?p?ímo ?mezi vlákna materiálu. Tím je velmi redukován izola?ní a tepelny efekt. P?i o?et?ení a správné pé?i vyrobky Nikwax?Polar Proof?m??ete vyrazně zlep?it izola?ní vlastnosti Va?ich oděv? a to p?edev?ím za de?tivého po?así. Va?e oble?ení a vybavení z?stane v suchu a teple. Nikwax nemění vzhled ani prody?nost oděv? a p?iná?í?Vám p?íjemny pocit p?i no?ení oděv?. Ideální na PolarTec?, Synchilla?, Chinella?, Thinsulate?, LiteLoft?, Primaloft?, Polarguard/ PolarguardHV? a Hollofill?.

O?et?ení?vhodné pro pé?ové oděvy

Pe?í je p?írodní materiál s nep?ekonatelnymi vlastnostmi poměru tepla a váhy. Je stla?itelné, pru?né a pokud je dob?e o?et?ováno, má velmi dlouhou ?ivotnost. Velkou nevyhodou je, ?e vlhké pe?í ztrácí vzdu?nost a své izola?ní schopnosti. Pro optimalizaci funk?nosti Va?ich pé?ovych oděv? je nezbytné: 1) ?istit pé?ové oděvy pravidelně pomocí Nikwax?Down Wash??2) o?et?ovat vyrobky za pomoci Nikwax?Down Proof. Pro praní pé?ovych oděv? v automatické pra?ce pou?ívejte v?dy pra?ku s p?edním plněním. Vrchní plnění by je mohlo po?kodit.

O?et?ení?vhodné pro bavlněné oděvy

Bavlněné oděvy mohou absorbovat velké mno?ství vody. Mohou byt nebezpe?né, proto?e mokré ztrácejí zcela své izola?ní vlastnosti. P?ísloví mnoha lidí provozujících extrémní sporty je, ?e "bavlna m??e zabíjet", proto?e vědí, ?e mokrá bavlna m??e zp?sobit hypotermii (podchlazení). Nikwax?Cotton Proof?m??e zajistit nepromokavost bavlny, a tak umo?nit její bezpe?né pou?ití i v outdoorovych sportech.

?

O?et?ení obuvi

Obuv je vyráběna z k??e, aby bylo chodidlo podpo?eno a chráněno. Mimo to je k??e p?irozeně prody?ná a vodoodpudivá.

?

O?et?ení vhodné pro vybavení

Aplikace Nikwax vyrobk? je velmi jednoduchá, efektivní a dlouhodobá. P?i o?et?ení dojde ke spojení elastickych, vodoodpudivych polymer? s vlákny textilií. Mezi vlákny z?stanou dostate?né mezery, které zajistí pot?ebnou prody?nost. V Nikwax o?et?enych textiliích se m??ete volně pohybovat a bude Vám zaji?těna jejich dlouhodobá funk?nost. Nikwax ovlivňuje jak vzhled textitií, tak Vá? pocit, kdy? je nosíte. V?echny prost?edky fungují na bázi vody, jsou bezpe?né pro ?ivotní prost?edí a nejedovaté. Ideální pro v?echny druhy oděv?, obuvi a vybavení.

Pro speciální informace o na?ich vyrobci nav?tivte ná? e-shop.

O?et?ení vhodné pro spací pytle

Nikwax ?istící prost?edky Nikwax?Tech Wash?&?Down Wash??istí, ani? by zhor?ovaly vodoodpudivost a zároveň napomáhají zlep?ovat prody?nost spacích pytl?. Nikwax impregna?ní prost?edky jsou na bázi prody?nych, vodoodpudivych elastomer? TX.10i, které obalí v?echna vlákna povrchového materiálu a náplně. Pokud jsou spací pytle o?et?eny Nikwax, nebudou tak rychle vlhnout a z?stanou dlouho suché.

O?et?ení vhodné pro horolezecká lana

Nikwax?Rope Proof?vyrazně zabraňuje nasákání horolezeckého lana vodou (dynamicky?a staticky). O?et?ení pomáhá zachovat p?irozené vlastnosti lana a minimalizovat tě?knutí za??patnych povětrnostních podmínek.?

O?et?ení?vhodné pro syntetické stany a markyzy

Stan namo?te do ?isté vody, ne?istoty vy?istěte pomocí houbi?ky a Nikwax?Tech Wash?a? do úplného odstranění v?ech skvrn. Impregnujte a chraňte p?ed slune?ním zá?ením pou?itím Nikwax?UV Proof.

O?et?ení vhodné pro bavlněné stany a markyzy?

Stan namo?te do ?isté vody, pomocí houbi?ky a Nikwax?Tech Wash?vy?istěte a odstraňte ve?keré?skvrny. Impregnujte z?eděnym?Cotton Proof.

O?et?ení?vhodné pro batohy a krosny?

Vy?istěte pomocí houbi?ky a Nikwax?Tech Wash, odstraňte?ve?keré skvrny. Aplikujte impregnaci Nikwax?Tent & Gear SolarProof?p?ímo na vlhky materiál.

?

 • ?adit dle:
 • 21 polo?ek celkem

Stránka 1/2

 • 29 1F1 Base Fresh 300ml
  Deodoriza?ní kondicionér pro funk?ní spodní prádlo no?ené p?ímo na těle. ú?inně...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW1F1
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Base Fresh 300ml
  159 K? (–13 %)
  139 K?
 • 27 nikwax basewash 02
  ?etrny prací prost?edek na syntetické funk?ní spodní prádlo a pono?ky. Pere bezpe?ně, jemně,...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW143
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Base Wash 1litr
  569 K? (–12 %)
  499 K?
 • 27 nikwax basewash 02 (1)
  ?etrny prací prost?edek na syntetické funk?ní spodní prádlo a pono?ky. Pere bezpe?ně, jemně,...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW141
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Base Wash 300ml
  219 K? (–9 %)
  199 K?
 • 30 Nikwax Cistici Gel na Obuv (1)
  ?isticí prost?edek na ve?kerou venkovní?a sportovní obuv. Vhodny k ?i?tění ve?keré?obuvi z k??e,...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW821
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX ?istící gel na obuv 125ml
  169 K? (–12 %)
  149 K?
 • NIKWAX Down Wash Direct 1litr
  Novy Down Wash Direct je prvním vyrobkem speciálně navr?enym k ?istění a údr?bě p?írodního a...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW1K3
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Down Wash Direct 1litr
  699 K? (–14 %)
  599 K?
 • NIKWAX Down Wash Direct 300ml
  Novy Down Wash Direct je prvním vyrobkem speciálně navr?enym k ?istění a údr?bě p?írodního a...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW1K1
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Down Wash Direct 300ml
  289 K? (–10 %)
  259 K?
 • 38 Nikwax Kondicioner na kuzi (1)
  O?et?ující a impregna?ní prost?edek na ko?enou?obuv. Změk?uje, o?ivuje a obnovuje vlastnosti...
  Dostupnost:Skladem 3 ks
  Kód:NKW861
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
 • 40 Nikwax Nubuk a Semis 2
  Impregna?ní prost?edek na nubukovou?a semi?ovou obuv. Zvy?uje voděodolnost,?udr?uje prody?nost a...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW772
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
 • 26 Nikwax Softshell Proof
  Impregna?ní prost?edek pro softshellové oděvy. Doporu?eno pro vyrobky se savou pod?ívkou. Zvy?uje...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW441
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
 • 25 nikwax softshell proof 03
  Impregna?ní prost?edek pro oděvy z měkkych tkanin typu softshell. Zvy?uje voděodolnost a zároveň...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW451
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Softshell Proof 300ml
  319 K? (–9 %)
  289 K?
 • 20 Nikwax TX DIRECT Spray On
  Impregna?ní prost?edek pro voduodpudivé prody?né oděvy. Doporu?eno pro vyrobky se savou...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW571
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Spray-On TX.Direct 300ml
  339 K? (–12 %)
  299 K?
 • NIKWAX Tech Wash 1litr
  ?etrny prací prost?edek pro praní v pra?ce nebo praní v ruce. Chrání impregnaci voděvzdorného...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW183
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Tech Wash 1litr
  569 K? (–12 %)
  499 K?
 • 18 nikwax tech wash 02 (1)
  ?etrny prací prost?edek pro praní v pra?ce nebo praní v ruce. Chrání impregnaci voděvzdorného...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW181
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Tech Wash 300ml
  219 K? (–9 %)
  199 K?
 • Nikwax Tech Wash 5l
  ?etrny prací prost?edek pro praní v pra?ce nebo praní v ruce. Chrání impregnaci voděvzdorného...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW185
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Tech Wash 5 litr?
  2 189 K? (–13 %)
  1 899 K?
 • Nikwax Tent Gear SolarwashNovinka
  ú?ínně ?istí, zvy?uje pevnost tkanin a chrání p?ed po?kozením UV zá?ením.  Snadno...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW1002
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Tent & Gear SolarWash 500ml
  349 K? (–29 %)
  249 K?
 • 37 Nikwax Textilie a Kuze houbicka
  Impregna?ní prost?edek na ve?kerou?kombinovanou (k??e-látka) a softshell obuv.?Zvy?uje...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW791
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Textil a k??e houbi?ka 125ml
  199 K? (–10 %)
  179 K?
 • 37 Nikwax Textilie a Kuze houbicka
  Impregna?ní prost?edek na ve?kerou kombinovanou (k??e-látka) a softshell obuv. Zvy?uje...
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW792
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
 • NIKWAX Wash-in TX.Direct 1litr
  Impregna?ní prost?edek pro voduodpudivé prody?né oděvy. Snadné pou?ití v pra?ce nebo v ruce....
  Dostupnost:Skladem > 3 ks
  Kód:NKW253
  Zna?ka:Nikwax
  Záruka:2 roky
  NIKWAX Wash-in TX.Direct 1litr
  829 K? (–10 %)
  749 K?
Dal?í produkty

Stránka 1 z 2 - 21 polo?ek celkem

Tento web pou?ívá soubory cookie. Dal?ím procházením tohoto webu vyjad?ujete souhlas s jejich pou?íváním.
大红鹰葡京会娱乐网址