The North Face

Webová stránka zna?ky: The North Face
 

Historie firmy The North Face? sahá do poloviny ?edesátych let minulého století, konkrétně do roku 1966. V?e za?alo v jedné malé firmě v kalifornském San Francisku, zabyvající se vyrobou outdoorového vybavení pro v?echny nad?ence p?ipravené objevovat neustále nové vyzvy.

Zakladateli této firmy byli dva vá?niví sportovci Douglas Tompkins a Kenneth ?Hap" Klopp, kte?í spole?ně zalo?ili maly obchod, jen? dostal jméno The North Face?. Název nebyl vybrán náhodou, proto?e v p?ekladu znamená ?severní cesta". Mezi horolezci to znamená nejstrměj?í, ledem pokrytá stěna hory. Kdo do severní stěny vstoupí musí p?ekonat mnoho vyzev.

?

P?esně to za?ívá firma The North Face? ve svém více ne? ?ty?icetiletém p?sobení na poli outdooru. Od svého zalo?ení se mnohokrát prezentovala jako pr?kopník a inovátor funk?ního outdoorového oble?ení a vybavení, které se prosadilo a získalo uznání nejen mezi ?pi?kovymi sportovci ale i u odborné ve?ejnosti. Velkou rozmanitostí portfolia doká?e uspokojit jak p?íznivce vytrvalostních i ak?ních sport?, tak i fanou?ky stylové městské módy pro ka?dodenní u?ívání. Ve?keré tyto inovace se staly synonymem kvality a záruky, jen? se firma The North Face? sna?í neustále vylep?ovat a zdokonalovat. P?esně podle hesla ?Never stop exploring".

Radikální zlom ve vyvoji p?i?el v roce 1968, kdy firma The North Face? za?ala s vyvojem a vyrobou vlastní kolekce funk?ního oble?ení a vybavení. Tehdy nastoupila cestu moderní a dynamické spole?nosti, která za?ala udávat a prosazovat moderní a technologické trendy v outdoorovém prost?edí. V 80. letech minulého století se paleta produkt? roz?í?ila i o kolekci ur?enou pro extrémní ly?ování. Tím se TNF stala jedinou firmou na území spojenych stát? nabízející kompletní outdoorové vybavení. V tomto smyslu firma The North Face? dál pracuje ve snaze posouvat la?ku vyrobních technologií neustále vy?. Náro?ná vyzkumná a vyvojová práce spolu s praktickymi zku?enostmi sportovc? z The North Face? tymu se projevuje v rozsáhlé paletě vyrobk?, kterymi jsou vysoce funk?ní outdoorové a ly?a?ské oble?ení, spací pytle, batohy, stany a obuv.

?

Historie loga úzce souvisí s oblastí Kalifornie, konkrétně s Yosemitskym národním parkem, ktery byl hojně nav?těvován Douglasem a Kennethem jako místo jejich horolezeckych aktivit. Místo se jim natolik zalíbilo, ?e se pro vyběr loga firmy nechali inspirovat 2693 metr? vysokou dominantou parku - vrcholem Half Dome. Finální podobu loga má na svědomí kalifornsky designer David Alcorn, ktery v roce 1971 nechal ?Half Dome" p?epracovat do dne?ní podoby, tak jak ho známe prakticky ze v?ech produktu firmy The North Face?.

The North Face se sou?ástí korporace VF, největ?í světové oděvní spole?nosti.

VF zahrnuje mimo jiné i tyto celosvětově známé zna?ky: Lee, Wrangler, Vans.

  • ?adit dle:
  • 287 polo?ek celkem

Stránka 1/16

Dal?í produkty

Stránka 1 z 16 - 287 polo?ek celkem

Tento web pou?ívá soubory cookie. Dal?ím procházením tohoto webu vyjad?ujete souhlas s jejich pou?íváním.
大红鹰葡京会娱乐网址